Terms & conditions

Home › Terms & conditions

Betalings- en verkoopsvoorwaarden

  1. De rekeningen zijn betaalbaar netto, zonder korting, 30 dagen einde maand (tenzij anders overeengekomen).
  2. Iedere vertraging in betaling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest te betalen die 3% meer bedraagt dan de door de Nationale Bank van België toegepaste intrestvoet op dat moment.
  3. Ingeval van ongerechtvaardigde niet betaling op de vervaldag van de factuur, zal binnen de acht dagen na aanmaning per gewone brief, van rechtswege een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigd bedrag met een minimum van € 100.
  4. Bij betwisting zijn alleen de rechtsmachten van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.
  5. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
  6. Terugzendingen der gefactureerde goederen is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke toestemming van de N.V. VAN MOER
  7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling door de koper.

Terms of Delivery